KFOP O ProjekcieKALENDARIUM

KALENDARIUM

I etap projektu - ORGANIZACJA (kwiecień 2011 –wrzesień 2011)

 • 23 marca 2011 r. - Podpisanie Umowy partnerskiej na realizację projektu. – PW, PP1, PP2
 • 1 kwietnia 2011 r. – Rozpoczęcie realizacji projektu, otwarcie Biura Projektu i zatrudnienie personelu. – PW PP1, PP2
 •  26-27 kwiecień 2011 Orelec, 17-18 maj 2011 Pstrągowa, 13-14 czerwiec 2011 Rzeszów , 19-20 lipiec 2011 Boguchwała, 25-26 sierpień 2011 Dydnia, 26-27 wrzesień 2011 Pstrągowa – Prace Zespołu Projektowego mające na celu wypracowanie zasad współpracy oraz założeń strategii rozwoju systemu koordynacji samorządów i organizacji pozarządowych na pograniczu polsko-słowackim w Euroregionie Karpackim. – PW, PP1, PP2
 • 24-25 sierpnia 2011 r.  Pilotażowa sesja konsultacyjna pn „Dobre praktyki władz gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi”. - PP2
 • 20-21 października 2011 r. - Dwudniowa wizyta studyjna w Rzeszowie dla przedstawicieli JST i NGO z Kraju Preszowskiego na Słowacji ukazująca modelowe przykłady współpracy trzeciego sektora z samorządami na Podkarpaciu. - PP2
 •  5 września 2011 r. – Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu numer   WTSL.02.03.00-18-216/10-00. – PP1, PP2, PP3
 • 5-6 września 2011 r. - Międzynarodowa Konferencja otwierająca projekt pod nazwą „Trzeci sektor w Euroregionie Karpackim – wyzwania na przyszłość”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji około biznesowych. Gościem honorowym był pan Martin Guillermo-Ramirez - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych. (Hotel Nowy Dwór w Świlczy  k. Rzeszowa) - PW


II etap projektu – PROMOCJA (październik 2011 –marzec 2012)

 • 11-12 październik 2011 r. – Sesja konsultacyjna w Sninie na Słowacji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i Jednostek Samorządu Terytorialnego z Polski. – PP1
 • 31 października 2012 r. - Opracowanie badania naukowego pt.: „Trzeci sektor na pograniczu polsko-słowackim w Euroregionie Karpackim”. - PW
 • 14 listopada 2011 r. - Zlecenie wykonania audytu pn. ”Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przez III sektor na pograniczu polsko-słowackim w Euroregionie Karpackim”. - PW
 • 20 grudnia 2011 r. - Opracowanie i wydruku kompletu broszur informacyjno-promocyjnych o projekcie. - PW
 • 21 grudnia 2011 r. - Wykonanie gadżetów promocyjnych w ramach projektu (kubek, długopis). - PW
 •  I kwartał 2012 r. – Przeprowadzenie czterech sesji szkoleniowych (3 szkolenia - jedna sesja, razem 12 szkoleń) dla organizacji pozarządowych dotyczących partnerstwa sektora publicznego i pozarządowego oraz źródeł finansowania  współpracy NGO I JST – PP1, PP2 - 04.01-06.01.2012 (Snina), 18.01-20.01.2012 (Humenné), 25.01-27.01.2012 (Medzilaborce), końcem marca, - PP1 - 03.02.2012, (Rzeszów), 09.02.2012 (Przemyśl), 22.02.2012 (Krosno), 24.02.2012 (Lesko) - PP2

Celem szkoleń było doradztwo dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie opracowania wniosku o dofinansowanie projektów, doradztwo i pomoc potencjalnym wnioskodawcom przy opracowaniu wniosku o płatność, informacje na temat roli UE przy wspieraniu współpracy transgranicznej, zapewnienie współpracy z innymi programami współfinansowanymi przez UE. Stworzone zostały warunki dla rozwinięcia współpracy również w innych dziedzinach –strefy kultury, szkolnictwo. Uczestnikom wszystkich szkoleń zapewniono materiały szkoleniowe.

 • 30.03.2012 r.  - Opracowanie Dokumentu Strategicznego dla Sieci -PW
 • 19.03.2012r. -  Wydanie, w formie raportu, wyników z przeprowadzonego badania i audytu „Trzeci sektor w Euroregionie Karpackim” - PW


III etap projektu – URUCHOMIENIE (kwiecień 2012 – wrzesień 2012)

 • 27.04.2012 r. - Wydanie, w formie atlasu, publikacji pn. „Atlas Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych – liderzy współpracy” - PW
 • 29.05.2012 r. - Zlecenie uruchomienia internetowej platformy komunikacyjnej Euroregio-nalnego Systemu Współpracy (ESW), umożliwiającego usprawnienie, automatyzację i standaryzację procesu zarządzania współpracą partnerów w ramach Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych (KFOP) w formie zaprojektowanej i wdrożonej aplikacji informatycznej KFOP-int. - PW
 • 12.07.2012 r. - Zlecenie wydania Dokumentu Strategicznego dla Sieci „Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych, Strategia 2012-2017”. -  PW
 • 17.08.2012 r. - Wykonanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń z zakresu obsługi Euroregionalnego Systemu Współpracy. - PW
 • 24-27.09.2012 r. - Przeprowadzenie 6 sesji szkoleń w zakresie obsługi ESW + źródła finansowania - PW
 • 27-28.09.2012 r. - Organizacja Konferencji Podsumowującej realizację projektu - PP1, Wyniki konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową - PP1, PP2, Utworzenie Preszowskiej Rady Organizacji Pozarządowych

 

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych

to otwarta transgraniczna platforma współpracy i wymiany doświadczeń utworzona w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy, umożliwiająca zarządzanie informacją pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego.

 

NEWSLETTER - ZAPISZ SIĘ

Aby zapisać się na nanewsletter KFOP oraz znaleźć się w bazie kontaktowej NGO Euroregionu Karpackiego wypełnij metryczkę.

Nasze strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2021 KFOP
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: