KFOP O ProjekcieOPIS PROJEKTU

OPIS PROJEKTU

„Systemowy projekt sieciowy Euroregionu Karpackiego”

Stanowi odpowiedź na zidentyfikowane i opisane problemy związane z tworzeniem i zarządzaniem wielosektorowym instytucjonalnym partnerstwem w ramach Euroregionu Karpackiego na pograniczu polsko –słowackim.

Wartość całkowita projektu wynosi 304.900,00 EUR z czego 257.025,13 EUR dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
    
OKRES REALIZACJI:
01.04.2011 r.  - 30.09.2012 r.

 

PARTNERZY PROJEKTU:
Projekt jest realizowany w partnerstwie 3 instytucji:
1. Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - jako Partnera Wiodącego,
2. Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Słowacja-Północ - jako Partnera Projektu nr 1,
3. Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego, filii Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie - jako Partnera nr 2.

CEL OGÓLNY:    
Podstawowym celem projektu jest  stworzenie wielofunkcyjnej sieci współpracy działającej na rzecz wspierania międzysektorowego partnerstwa w zakresie współpracy terytorialnej  oraz wyrównanie dysproporcji pomiędzy stopniem formalizacji i instytucjonalizacji struktur Euroregionu Karpackiego po stronie polskiej i po stronie słowackiej.  W ramach projektu przewidziano prace o charakterze badawczo-analitycznym, których celem jest zbadanie potencjałów instytucjonalnych i finansowych III sektora oraz międzysektorowego partnerstwa  na pograniczu polsko-słowackim w Euroregionie Karpackim.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.  Wyrównanie poziomów organizacyjnych pomiędzy polskimi i słowackimi strukturami Euroregionu Karpackiego, co pozwoli na zwiększenie zdolności koordynacyjnych w ramach instytucjonalnego układu współpracy na pograniczu.
2.  Inwentaryzacja i mobilizacja potencjału III sektora po stronie polskiej i słowackiej w celu wykorzystania jego zasobów dla współpracy terytorialnej, przyczyniając się do tworzenia transgranicznych, tematycznych partnerstw opartych o potencjał III sektora.
3. Opracowanie i wdrożenie systemu komunikacji i współpracy pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego w ramach sieci na poziomie międzyregionalnym, realizacja tego celu pozwoli na wspólne planowanie, przygotowywanie i realizację projektów transgranicznych.   

REZULTATY PROJEKTU:
1. Opracowany i wydany Dokument Strategiczny pn. „Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych - Strategia 2012-2017”
2. Wdrożony Euroregionalny  System Współpracy pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego w ramach sieci na poziomie międzyregionalnym , który pozwoli na wyrównanie poziomów organizacyjnych pomiędzy polskimi i słowackimi strukturami Euroregionu Karpackiego.
3. Powołane Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych, stanowiące podstawę do kontynuacji projektu i dalszej integracji obu regionów i usytuowane jako jeden z trzech wydzielonych, wzajemnie uzupełniających się segmentów architektury Euroregionu, które  będzie kluczem do wyrównania poziomów struktur i zaistniałych dysproporcji.
4. Utworzona Preszowska Rada Organizacji Pozarządowych, nieustannie koordynująca współpracę organizacji pozarządowych ze strony słowackiej.


 

 

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych

to otwarta transgraniczna platforma współpracy i wymiany doświadczeń utworzona w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy, umożliwiająca zarządzanie informacją pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego.

 

NEWSLETTER - ZAPISZ SIĘ

Aby zapisać się na nanewsletter KFOP oraz znaleźć się w bazie kontaktowej NGO Euroregionu Karpackiego wypełnij metryczkę.

Nasze strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2021 KFOP
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: