KFOP O ProjekciePARTNERZY

PARTNERZY

PARTNERZY PROJEKTU

STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA jest Partnerem Wiodącym projektu. Prawie12 lat tworzy nowoczesne rozwiązania w zakresie wielopłaszczyznowej współpracy terytorialnej na obszarze Euroregionu Karpackiego. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 58 samorządów wszystkich szczebli z obszaru Województwa Podkarpackiego i Małopolskiego.

MISJA
Misją Stowarzyszenia jest tworzenie wspólnej przestrzeni społeczno-gospodarczej na obszarze Euroregionu Karpackiego na zasadach partnerstwa i subsydiarności i demokratycznej reprezentacji podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego

DZIAŁALNOŚĆ
Usługi Stowarzyszenia  skierowane są zarówno do podmiotów sektora publicznego, prywatnego jak i pozarządowego, a wśród najważniejszych należy wymienić:

 • wdrażanie programów terytorialnych,
 • współfinansowanie za pośrednictwem środków UE projektów transgranicznych,
 • kompleksowa pomoc w wyszukiwaniu partnerów społecznych i gospodarczych na obszarze Karpat,
 • pomoc w przygotowaniu  projektów terytorialnych na obszarze Karpat,
 • prowadzenie Zespołów Projektowych oraz przygotowywanie strategii i dokumentów planistycznych,
 • pośrednictwo w kontaktach z władzami publicznymi oraz instytucjami okołobiznesowymi na obszarze Karpat,
 • prowadzenie kampanii medialnych, promocyjnych i marketingowych.

 

STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI SŁOWACJA – PÓŁNOC

Nadrzędną rolę w stworzonym systemie koordynacji projektu po stronie słowackiej pełni  Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja - Północ.

MISJA
Euroregion Karpacki Słowacja-Północ jest stowarzyszeniem obywateli, których celem jest wzmacniać, koordynować i rozwijać wszechstronną transgraniczną współpracę terytorialną, stwarzać właściwe warunki współpracy samorządu na terenie Euroregionu Karpackiego i jego szczególności rozwoju gospodarczego. Stowarzyszenie obywatelskie powstało w 2008 r. Od tej pory intensywnie rozwija swe działania. Obecnie wspiera go 200 podmiotów z dziedziny samorządu i organizacji pozarządowych w obszarze Kraju Preszowskiego.

DZIAŁALNOŚĆ
Zadaniem stowarzyszenia jest zharmonizowany rozwój gospodarki Euroregionu w sferze przemysłu komunalnego, rolnictwa, ochrony środowiska, transportu i związków, rozwoju ruchu turystycznego, handlu i usług, wychowania i oświaty, ochrony zdrowia, kultury i sztuki, kontaktów i wymiany młodzieży, turystyki wiejskiej, rekreacji i sportu.
Te zadania realizuje szczególnie za pośrednictwem:

 • realizacji programów terytorialnych,
 • współfinansowania projektów transgranicznych pośrednictwem środków UE,
 • pomocy kompleksowej w szukaniu partnerów gospodarczych na terenie Karpat,
 • pomocy do przygotowania projektów w obszarze Karpat,
 • przygotowania zespołów projektowych i dokumentacji strategicznego planowania,
 • przekazania kontaktów instytucji i podmiotów przedsiębiorczości w obszarze Karpat,
 • działalności medialnej i promocyjnej.

 

PODKARPACKI OŚRODEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, filia Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji jest partnerem krajowym projektu, jednego z 16 regionalnych ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Fundacja jest największą polską organizacją pozarządową wspierającą rozwój samorządności i działa od 18.09.1989r.


MISJA
Naszą misją jest wspomaganie osób, organizacji i środowisk biorących udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Działamy na rzecz: administracji publicznej, organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw.

DZIAŁALNOŚĆ
Podstawowe formy działalności  Podkarpackiego Ośrodka:

 • realizacja szkoleń, seminariów, kursów i konferencji,
 • świadczenie usług doradczych, informacyjnych, badawczych i konsultingowych,
 • realizacja projektów służących rozwojowi społeczno- gospodarczemu Województwa Podkarpackiego,
 • integracja środowisk zawodowych pracowników samorządowych w ramach działalności forów służących edukacji i wymianie doświadczeń, prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli ngo.


Partnerem krajowym projektu jest Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego, filia Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, jednego z 16 regionalnych ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Fundacja jest największą polską organizacją pozarządową wspierającą rozwój samorządności i działa od 18.09.1989r.
 

Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych

to otwarta transgraniczna platforma współpracy i wymiany doświadczeń utworzona w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy, umożliwiająca zarządzanie informacją pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego.

 

NEWSLETTER - ZAPISZ SIĘ

Aby zapisać się na nanewsletter KFOP oraz znaleźć się w bazie kontaktowej NGO Euroregionu Karpackiego wypełnij metryczkę.

Nasze strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2021 KFOP
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: